WALNE ZGROMADZENIA

Zarząd MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Vogla 28, 02-963 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798 (dalej, jako „MOMO”), wysokość kapitału zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 KSH i § 7 Statutu Spółki, w związku z sytuacją finansową, operacyjną, brakiem Rady Nadzorczej oraz ostatnimi zmianami w akcjonariacie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ogólna liczba akcji MOMO na dzień ogłoszenia wynosi 26.000.000 i odpowiada im 26.000.000 głosów.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd MOMO SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki na dzień 17 października 2017 roku na godzinę 11:00. W Warszawie, w siedzibie Kancelarii Czarnik i Wspólnicy przy Alei Niepodległości 18 VI p w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień akcjom

8. Inne sprawy.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego załącznika.

Podstawa prawna: Artykuł 399 par.1 art. 402.1. oraz artykuł 395 par1 KSH w związku z par.7 Statutu MOMO SA.

 

ZAŁĄCZNIKI

Zwołanie WZA MOMO SA na dzień 29.06.2017 godzina 11:00. w kancelarii Joanny Lewczuk KEN 18/3a w Warszawie

 

Projekt uchwał

Karta do głosowania

Instrukcja dla pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Pełnomocnictwo

.